Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Komisija skelbia konkrečioms ES šalims skirtas 2011 m. rekomendacijas

2011 06 11 @ 10:13  ›  Kategorijos: Europos Sąjunga

Europos Komisija priėmė konkrečioms ES šalims skirtas 27 rekomendacijas ir vieną visai euro zonai skirtą rekomendaciją. Šitaip siekiama valstybėms narėms padėti tobulinti jų ekonominę ir socialinę politiką ir pasiekti tikslus, susijusius su ūkio augimu, darbo vietų kūrimu ir viešaisiais finansais.

Šių metų pradžioje valstybės narės ir Komisija susitarė dėl 10 svarbiausių prioritetų, kurių būtina laikytis dabartinės krizės sąlygomis, ir kartu parengti pagrindą tvaresnio ūkio kūrimui. Padėtis įvairiose šalyse skiriasi, todėl Komisija šiandien rekomenduoja kiekvienai valstybei narei skirtas tikslines priemones. Tai kiekvienai šaliai turėtų padėti per artimiausius 12–18 mėnesių sutelkti dėmesį į strateginius veiksnius ir taip sustiprinti visą ES ekonomiką.

„ES ekonomika atsidūrė kryžkelėje. Ji atsigauna vis sparčiau, tačiau atskiros šalys iš duobės kyla netolygiai, ir tebetvyro netikrumo nuotaikos“, – sakė Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso. „Valstybės narės kovą susitarė dėl svarbių artimiausių 12–18 mėnesių užduočių. Dabar jos turi jas atlikti – kiekviena pagal savo aplinkybes. Šiandien Komisija įvertina nacionalinius planus ir pateikia kiekvienai valstybei narei pritaikytas konkrečias rekomendacijas. Žinome, kad siekti mūsų pačių drauge išsikeltų tikslų kartais bus sunku. Tačiau ryžtingomis visos Europos pastangomis įveiksime krizę ir ateityje užsitikrinsime gerovę.“

Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Komisija remia Lietuvos vykdomas reformas. Šalies ekonomika atsigauna, augimas įgauna pagreitį. Šią kryptį svarbu išlaikyti, todėl siūlome Lietuvos Vyriausybei pasinaudoti augimu mažinant biudžeto deficitą. Raginame įgyvendinti pradėtas pensijų sistemos, darbo rinkos, valstybinių įmonių reformas. Visose ūkio srityse siūlome skatinti energetinį efektyvumą, taip pat ir mokestinėmis priemonėmis. Šalies konkurencingumui labai svarbi verslo aplinka. Lietuvai reikėtų gerinti sąlygas pradedantiems verslą, paprasčiau išduoti statybos leidimus, skatinti konkurenciją energetikos ir mažmeninės prekybos sektoriuose.“

Šie rekomendacijų rinkiniai yra Europos semestro dalis – taip šiemet pirmą kartą valstybės narės ir Komisija koordinuoja ekonominę ir biudžeto politiką. Kai dėl prioritetų susitarta ES lygmeniu, valstybės narės pateikė nacionalines programas, kurias Komisija visapusiškai įvertino šiose konkrečioms šalims pritaikytose tikslinėse konkrečiose rekomendacijose.

Apskritai valstybės narės savo programose siekė atspindėti sutartus ES prioritetus, ir jose padarytos makroekonominės prielaidos iš esmės tikroviškos. Tačiau nacionalinėms programoms dažnai stinga konkretumo ir solidesnių siekių. Daugelis valstybių narių turi siekti platesnio užmojo fiskalinio konsolidavimo tikslų ir kartu toliau taikyti augimo skatinimo priemones (mokslinių tyrimų ir inovacijų, verslo aplinkos, konkurencijos paslaugų sektoriuje). Darbo rinkoje reikėtų daugiau pastangų darbingų asmenų užimtumui didinti, jaunimo ir struktūriniam nedarbui mažinti. Be to, reikėtų sudaryti sąlygas siekti aukštesnio išsilavinimo ir užtikrinti, kad atlyginimai atitiktų našumą.

Šalims narėms skirtos rekomendacijos skelbiamos strategijos ‘Europa 2020’ svetainėje.

Kontekstas

2011 m. konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų priėmimas yra priešpaskutinis 6 mėn. trukmės intensyvaus ES ir valstybių narių vykdomo ekonomikos politikos koordinavimo (Europos semestro) etapas. Jis prasideda sausio mėn., kai Komisija pateikia Metinę augimo apžvalgą, kurioje išdėstomi ateinančių metų ES ekonominės politikos prioritetai. Šiuos prioritetus tvirtina Europos valstybių ir vyriausybių vadovai kovo mėn. rengiamoje Europos Vadovų Taryboje. Balandžio ir gegužės mėn. valstybės narės pateikia viešiesiems finansams skirtas stabilumo ar konvergencijos programas ir struktūrinėms reformoms ir augimo skatinimo priemonėms skirtas nacionalines reformų programas, kurias įvertinusi Komisija parengia konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Be to, Komisija įvertino pakte „Euro+“ dalyvaujančių 23 valstybių narių įsipareigojimus, kurie įtraukti į jos rekomendacijas.

Numatyta, kad valstybės narės rekomendacijas turėtų įgyvendinti per 12–18 mėnesių. Jose raginama imtis priemonių, kurios leistų padaryti pažangą įgyvendinant ES ilgalaikės ekonominės strategijos „Europa 2020“ tikslus; darbo vietų kūrimo, inovacijų diegimo, švietimo, energetikos ir socialinės įtraukties srityse šios strategijos plataus užmojo ES ir nacionalinius tikslus numatyta pasiekti iki šio dešimtmečio pabaigos.

Rekomendacijomis užtikrinamas nacionalinės politikos proceso ryšys su ES politika. Valstybės narės tebėra atsakingos už nacionalinę ekonomikos politiką ir biudžeto formavimą. Tačiau šiandien iš esmės sutariama dėl didelės valstybių tarpusavio priklausomybės Europos Sąjungoje ir ypač euro zonoje. Todėl valstybės narės susitarė dėl bendrų ES ekonomikos prioritetų, kuriuos jos įsipareigoja įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu.

Rekomendacijas patvirtins valstybių ir vyriausybių vadovai – taip bus atspindėtas kolektyvinis ES ekonomikos valdymas ir tai, kad ES visų pirma yra viena bendra ekonomikos erdvė, o ne 27 atskirų ekonomikų suma. Įgyvendindama šį pirmąjį Europos semestrą ES pripažįsta savo ekonominę tarpusavio sąveiką ir teikia kolektyvines rekomendacijas kiekvienai valstybei narei dėl jos būsimos biudžeto, ekonomikos ir socialinės politikos.

Kiekviena rekomendacija pagrįsta nuodugnia kiekvienos valstybės narės ekonominės situacijos analize, kuri taip pat skelbiama šiandien kaip Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Valstybių makroekonominės prielaidos buvo lyginamos su Komisijos tarnybų pavasario prognozėmis. Programose išvardytos nacionalinės priemonės vertintos pagal tai, ar jomis tinkamai sprendžiami konkretūs uždaviniai.

Tolesni žingsniai

Po diskusijų Ekonomikos ir finansų reikalų ir Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybose šias rekomendacijas birželio 23–24 d. apsvarstys ir patvirtins Europos Vadovų Taryba. Kitais metais Komisija ir valstybės narės nuolat atidžiai stebės, kaip rekomendacijos įgyvendinamos kiekvienoje valstybėje narėje. 2012 m. sausio mėn. metinėje augimo apžvalgoje Komisija įvertins pažangą ES lygmeniu, o 2012 m. birželio mėn. kitose konkrečioms ES šalims skirtose rekomendacijose – kiekvienos valstybės narės pažangą.

Daugiau informacijos:

DUK MEMO/11/382

MEMO Naujas Europos ekonomikos valdymas

Strategijos ‘Europa 2020’ svetainė


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą